ABOUT US
Contact Us
Current Location:Home  ABOUT US  Contact Us

General Enquiries

Ms. SHAO Danlei

Email: danleishao@zju.edu.cn

Tel: +86-571-87952453

Address: No. 6 Teaching Building, Yuquan Campus, Zhejiang University

      38 Zheda Road, Hangzhou, Zhejiang Province

      P.R.China

Postal Code: 310027

  • Add: No. 6 Teaching Building, Yuquan Campus, Zhejiang University,
                38 Zheda Road, Hangzhou, P.R.China
  • Tel: +86-571-87952875
  • Fax: +86-571-87952875
  • Email: danleishao@zju.edu.cn
Copyright @ 2018 School of Earth Sciences , Zhejiang University      Powered by : chingo     Login