ABOUT US
Contact Us
Current Location:homepage  ABOUT US  Contact Us

General Enquiries

Jia XIE

Email: jiaxie@zju.edu.cn

Tel: +86-571-87953269

Address: No. 1 Hainayuan Building, Zijingang Campus, Zhejiang University

      866 Yuhangtang Road, Hangzhou, Zhejiang

      P.R.China

Postal Code: 310058

  • Add: No. 1 Hainayuan Building, Zijingang Campus, Zhejiang University,
               866 Yuhangtang Road, Hangzhou, Zhejiang, P.R.China
  • Tel: +86-571-87953269
  • Fax: +86-571-87952875
  • Email: yeluxia@zju.edu.cn
Copyright @ 2018 School of Earth Sciences , Zhejiang University      Powered by : chingo     Login